Cheyney Thompson's Chronochrome set 1, 2010Cheyney Thompson's StochasticProcessPainting(Value(5))(3000 steps)=FunctionalPath(index)(30 meters):, 2017Cheyney Thompson's Untitled, 2007Cheyney Thompson's Untitled (Magenta-Green), 2009