Thomas Houseago's Column I (Light House), 2012Thomas Houseago's Striding Figure II (Ghost)Thomas Houseago's Black Painting 8, 2016Thomas Houseago's Untitled, 2017